Reglement

Hollen Door De Bollen wordt georganiseerd door Stichting Team Bollenstreek, verder Stichting genoemd, in samenwerking met AV De Spartaan. De Stichting neemt als Team deel aan de ROPARUN en organiseert het evenement om de opbrengst ervan te kunnen doneren aan de Stichting Roparun. Waar gesproken wordt van loper(s), wandelaar(s), vrijwilliger(s), deelnemer(s) e.d. geldt (m/v). Bij Hollen Door De Bollen staat deelname voor het goede doel voorop en komt het prestatie/wedstrijdelement op de tweede plaats. Daarom is er géén individuele tijdregistratie. Wandelaars en hardlopers worden geacht zelf hun tijd te registreren.

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. Voor deelnemers aan de wandelloop- (6.5 km, 10 km, 21 km en 30 km) en hardloop (5 km, 10 km en 10 Engelse Mijl) onderdelen geldt dat zij op de wedstrijddag een minimumleeftijd van 12 jaar bereikt moeten hebben. Deze minimumleeftijd geldt ook voor de 4.6 km rollator/rolstoel wandelafstand. Voor de kinderloop van 800 m geldt een leeftijdscategorie van 4 t/m 11 jaar.
 2. Inschrijving voor Hollen Door De Bollen is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Stichting aan te wijzen manier en na betaling van een overdrachtsvergoeding. Het startnummer wordt NIET per post aan de ingeschreven wandelaars en hardlopers toegezonden, maar kan op de zaterdag ervóór of de dag zelf worden afgehaald op de startlokatie. Het startnummer van de hardlopers dient op de borst gedragen te worden. Als deze niet op de correcte wijze wordt gedragen kan er door de organisatie geen actie worden ondernomen ingeval van problemen van de loper. Het is niet toegestaan voor een deelnemer om mee te doen met een startnummer dat niet aan zijn/haar naam is gekoppeld via de inschrijving.
 3. Bij de inschrijving wordt de mogelijkheid geboden om een noodtelefoonnummer op te geven. Ingeval van calamiteiten kan de organisatie hiervan gebruikmaken om contact op te nemen met de persoon behorend bij het opgegeven noodnummer voor zover noodzakelijk en naar inzicht van de calamiteitenorganisatie en/of hulpdiensten.
 4. Iedereen neemt deel op eigen risico. De Stichting aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting.
 5. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 6. De start en de opstelling daarvoor door de deelnemers vindt plaats op aanwijzen van de organisatie. De deelnemers moeten op het start- en finishterrein de aanwijzingen volgen van de organisatie medewerkers ter plaatse. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven (aan)loop- en/of wandelroutes te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 7. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
 8. De organisatie adviseert deelnemers aan de 21 km en 30 km wandeltochten ten strengste om eigen veiligheidshesjes (eventueel met eigen bedrukking) mee te nemen en te dragen op het gedeelte van de route, welke gaat over de openbare weg zonder wandelpad. Ter voorkoming van gevaarlijke situaties wordt de wandelaars ten zeerste aangeraden om niet alleen de veiligheidshesjes te dragen, maar ook links aan de zijkant van de weg te lopen zodat men tijdig eventueel tegemoetkomend verkeer opmerkt en hiervoor uit de weg gaat.
 9. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de hardlooponderdelen te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen tijdens de hardlooponderdelen. Voor de wandelonderdelen dient een hond aangelijnd te zijn zodat er gevaar of belemmering is voor andere deelnemers. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.
 10. Er vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats bij een annulering.
 11. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het gehele Hollen Door De Bollen evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 12. Op de 5 km, 10 km en 10 Engelse Mijl hardloop finishpunten gelden tijdslimieten. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Stichting.
 13. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient over het fietspad/stoep terug te keren. Ook iedereen die zich achter de ‘bezemwagen’ bevindt, heeft de limiet overschreden. Na de ‘bezemwagen’ worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven.
 14. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een ‘bezemwagen’.
 15. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.
 16. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 17. Deelnemers gaan akkoord met vermelding en publicatie van de tijdens het Hollen Door De Bollen evenement gemaakte foto’s en video’s.
 18. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele doeleinden van het Hollen Door De Bollen evenement zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 19. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting Team Bollenstreek of wedstrijdleiding.

Privacy Policy

Stichting Team Bollenstreek (hierna te noemen Team Bollenstreek) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Team Bollenstreek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee:

 • Dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Dat wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Team Bollenstreek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvers voor deelname aan Hollen door de Bollen

Persoonsgegevens van (aankomende) deelnemers worden door Team Bollentreek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over Hollen door de Bollen en/of uitnodigingen;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen/nieuwsbrieven 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding voor het deelnemen aan Hollen door de Bollen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Team Bollenstreek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • Noodnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Woon- of verblijfadres incl Land
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Team Bollenstreek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) tot het moment dat de (toekomstige) deelnemer aangeeft niet deelneemt of niet meer wil deelnemen aan Hollen door de Bollen.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers/vrijwilligers Team Bollenstreek/ Hollen door de Bollen

Persoonsgegevens van medewerkers/vrijwilligers worden door Team Bollenstreek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken in verband met de organisatie van Hollen door de Bollen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De gemaakte afspraken om mee te werken aan Hollen door de Bollen, hetzij in de voorbereiding, hetzij op de dag zelf, hetzij in de nazorg.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Team Bollenstreek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Team Bollenstreek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • dat men aangeeft niet meer te willen deelnemen aan Hollen door de Bollen.
Sluit Menu