Reglement

‘Hollen Door De Bollen’ wordt georganiseerd door Stichting Team Bollenstreek (hieronder verder Stichting genoemd) in samenwerking met Atletiek Vereniging De Spartaan. De Stichting neemt als Team Bollenstreek deel aan de ROPARUN en organiseert ‘Hollen Door De Bollen’ om de opbrengst ervan te kunnen doneren aan de Stichting Roparun.

Bij ‘Hollen Door De Bollen’ staat deelname voor het goede doel voorop en komt het wedstrijdelement op de tweede plaats. Daarom is er géén individuele tijdregistratie. Het is aan de deelnemer, indien gewenst, om zelf de tijd te registreren.

 1. Reglement
  1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
  2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting Team Bollenstreek of wedstrijdleiding.
 2. Minimumleeftijd deelname
  1. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de dag van het evenement bepalend.
  2. Voor deelnemers aan de wandel- (6.5 km, 10 km, 21 km en 30 km) en hardloop (5 km, 10 km en 10 Engelse mijl) onderdelen geldt dat zij op de wedstrijddag een minimumleeftijd van 12 jaar moeten hebben.
  3. De minimumleeftijd van 12 jaar geldt ook voor de 4.6 km rollator/rolstoel wandelafstand.
  4. De kinderloop van 800 m is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar.
 3. Inschrijving, annulering en startnummer
  1. Inschrijving voor ‘Hollen Door De Bollen’ is persoonsgebonden. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk startnummer.
  2. Er vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats bij een annulering.
  3. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Stichting aan te wijzen manier en na betaling van een overdrachtsvergoeding. Het is niet toegestaan voor een deelnemer om mee te doen met een startnummer dat niet aan zijn/haar naam is gekoppeld via de inschrijving.
  4. Het startnummer wordt NIET per post aan de ingeschreven deelnemers toegezonden, maar kan op de zaterdag ervóór of de dag zelf worden afgehaald op de start locatie.
  5. Het startnummer van de hardlopers dient op de borst gedragen te worden. Als het startnummer niet op correcte wijze wordt gedragen kan de organisatie geen actie ondernemen in geval van problemen van de loper.
 4. Contactgegevens bij calamiteiten
  1. Bij de inschrijving wordt de mogelijkheid geboden om een noodtelefoonnummer op te geven. In geval van calamiteiten kan de organisatie hiervan gebruikmaken om contact op te nemen met de persoon behorend bij het opgegeven noodnummer voor zover noodzakelijk en naar inzicht van de calamiteitenorganisatie en/of hulpdiensten.
 5. Deelname op eigen risico
  1. Iedereen neemt deel op eigen risico.
  2. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
  3. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig opgelopen persoonlijk letsel, tenzij dat het gevolg is van grove schuld/nalatigheid van de Stichting.
 6. Veiligheid tijdens evenement
  1. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
  2. De start en de opstelling daarvoor door de deelnemers vindt plaats op aanwijzen van de organisatie. De deelnemers moeten op het start- en finishterrein de aanwijzingen volgen van de organisatie medewerkers ter plaatse.
  3. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
  4. Men dient de aangegeven (aan)loop- en/of wandelroutes te volgen.
  5. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de hardlooponderdelen te lopen.
  6. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen tijdens de hardlooponderdelen.
  7. De organisatie adviseert deelnemers aan de 21 km en 30 km wandeltochten dringend om eigen veiligheidshesjes (eventueel met eigen bedrukking) mee te nemen en te dragen op gedeeltes van de route, die gaan over de openbare weg zonder wandelpad.
  8. Ter voorkoming van gevaarlijke situaties wordt de wandelaars ten zeerste aangeraden om niet alleen de veiligheidshesjes te dragen, maar ook links aan de zijkant van de weg te lopen, zodat men tijdig eventueel tegemoetkomend verkeer opmerkt en hiervoor uit de weg gaat.
  9. Voor de wandelonderdelen dient een hond aangelijnd te zijn zodat er geen gevaar of belemmering is voor andere deelnemers.
  10. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij met toestemming van de Stichting.
 7. Tijdslimieten en bezemwagen
  1. Voor de finish van de 5 km, 10 km en 10 Engelse Mijl hardloopevenementen gelden tijdslimieten. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Stichting.
  2. Achter de laatste loper die binnen de tijdslimiet loopt, rijdt een ‘bezemwagen’.
  3. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient over het fietspad/stoep terug te keren.
  4. Iedereen die zich achter de ‘bezemwagen’ bevindt, heeft de limiet overschreden. Na de ‘bezemwagen’ worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven.
 8. Diskwalificatie en ontzegging deelname
  1. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
  2. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 9. Routewijzigingen en afgelasting evenement
  1. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route (deels) te wijzigen of het gehele ‘Hollen Door De Bollen’ evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
  2. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 10. Van elke deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 11. Media
  1. Deelnemers gaan akkoord met vermelding en publicatie van de tijdens het ‘Hollen Door De Bollen’ evenement gemaakte foto’s en video’s.
  2. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele doeleinden van het ‘Hollen Door De Bollen’ evenement zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Privacy Policy

Stichting Team Bollenstreek (hieronder verder Stichting genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee:

 • Dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Dat wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deelnemers

Grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is:

 • De aanmelding voor deelname aan ‘Hollen Door De Bollen’;

Persoonsgegevens van (aankomende) deelnemers worden door Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratie van deelname aan ‘Hollen Door De Bollen’;
 • Communicatie over ‘Hollen Door De Bollen’ en/of uitnodigingen;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen/nieuwsbrieven 

Voor de deze doelstellingen kan Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Woon- of verblijfadres incl. land;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • Noodnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) tot het moment dat de (toekomstige) deelnemer aangeeft dat hij/zij niet deelneemt of niet meer wil deelnemen aan ‘Hollen Door De Bollen’.

Medewerkers/vrijwilligers

Grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens is:

 • De gemaakte afspraken om mee te werken aan Hollen door de Bollen, hetzij in de voorbereiding, hetzij op de dag zelf, hetzij in de nazorg.

Persoonsgegevens van medewerkers/vrijwilligers worden door Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken in verband met de organisatie van ‘Hollen Door De Bollen’.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) totdat u aangeeft niet meer te willen deelnemen als medewerker/vrijwilliger van ‘Hollen door de Bollen’ .